معرفی زامیاران

زامیاران به معنی یاران زمین، ترکیبی از دو واژه زام و یاران می باشد که کلمه زام ) zâm ( در زبان فارسی پهلوی به معنای زمین می باشد.
بسیاری از واژه های مرتبط چون زَم ، زَمیک ، زَمی ، زِوی، زِمی و… نیز وجود دارند که به ترتیب در زبان ها و گویش های اوستایی، پهلوی،
لکی، کردی، لری، خراسانی و اصفهانی به معنای زمین به کار می روند. واژه “زمی” با استناد به قاعده قلبی در ادبیات فارسی که در آن به
منظور سهولت در تلفظ و زیبایی واژه فتحه به الف تبدیل می شود با حفظ معنا به کلمه زام تغییر صورت داده است
زامیاران معتقد است آسمان آبی و زمین پاک تنها یک شعار نیست بلکه یک حق است که هر انسانی باید برای به دست آوردنش تلاش کند .
در راستای این هدف والا تشکل دانشجویی زامیاران که دغدغه خود را فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و تغییر نگرش مردم به سمت استفاده
درست از منابع طبیعی می داند و نیز پیرامون تغییر نگرش نسبت به آنچه خود به عنوان پسماند تولید میکند، برنامه های اجرایی بلند مدت
وکوتاه مدتی را انجام میدهد.
زامیاران نخستین بار در بهمن ماه 1۳۹۳ گرد هم آمدند و با شماره ثبت …. در وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک سمن فعالیت میکنند

اعتبار نامه
وزارت ورزش و جوانان